RM

24.06.2024

 Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Alena Krušinová, všeobecný praktický lékař, Vodní 2249/16, Boskovice 680 01, IČ 70994480, v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO V OBORU VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ


Počet rezidenčních míst a název oboru specializačního vzdělávání:

Všeobecné praktické lékařství, 1 místo


Lhůta pro podání přihlášek:

do 25. 7. 2024 (přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení)


Adresa pro podání přihlášek:

MUDr. Alena Krušinová

Vodní 2249/16

Boskovice 680 01


Přihlášku spolu se všemi přílohami je možné zaslat poštou nebo doručit osobně v ordinačních hodinách.


Doklady potřebné k účasti ve výběrovém řízení:

a) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,

b) vyplněný osobní dotazník,

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem),

d) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem),

e) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

f) neověřenou kopii dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání – uchazeč o rezidenční místo musí být zařazen do příslušného oboru specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017,

g) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

h) přehled odborné praxe.


Šablony potřebných dokumentů lze nalézt na webových stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://mzd.gov.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2024/


Kritéria hodnocení uchazečů:

a) formální náležitosti – doložení všech požadovaných dokladů,

b) odborná způsobilost,

c) zdravotní způsobilost,

d) bezúhonnost,

e) odborné znalosti a dovednosti,

f) osobnostní předpoklady.


Způsob hodnocení uchazečů:

Uchazeč o místo rezidenta musí splňovat všechna uvedená kritéria. Každé kritérium je hodnoceno 1 až 5 body (přičemž maximální počet bodů je 5). Dojde-li ke shodě, o pořadí uchazečů rozhodnou členové výběrové komise.


Kontaktní osoba:

MUDr. Alena Krušinová, tel.: 721 944 180, email: mudr.krusinova@seznam.cz

V Boskovicích dne 24.6.2024  

Vytvořte si webové stránky zdarma!